Park24 - resident-handover

אתגרים

 • עבודת ניירת גדולה עבור גורמים שונים עקב מורכבות של קבוצות קבלני משנה.
 • קושי במעקב אחר התקדמות המסירה השלמה.
 • מסמכים אבודים רבים עקב ריבוי גורמים שונים.
 • חוסר בנתונים לצורך הבנת אילו גורמים מאחרים בלוח הזמנים.

פתרונות

 • רכז את כל פרטי ההנפקה ואת ההתקדמות במקום אחד.
 • ודא שלכל צד יש את תוכניות הקומה המעודכנות ביותר.
 • צור דו"חות בדיקה וסוגיות באופן אוטומטי עבור לקוחות, קבלנים וקבלני משנה.
 • הודע לקבלנים ולקבלני משנה מי האחראי על כל נושא באופן אוטומטי.

תוצאות

 • הפחתת עומס העבודה הניהולי , חסכון בזמן ומשאבי עבודה באופן משמעותי.
 • מעקב אחר התקדמות הבעיה בזמן אמת מאפשר התאמות דינמיות לתכנית המסירה.
 • ניתוח ביצועים של כל הצדדים בקלות באמצעות דשבורדים KPI המותאמים אישית במערכת.
 • יעל את המערכת באמצעות קיצור זמן הפנייה לתקשורת בין לקוחות, קבלנים וקבלני משנה באמצעות הודעות אוטומטיות.
 • הפוך לדיגיטלים את כל הטפסים והמסמכים במערכת SnagR וצור יומני עבודה.

Copyright © 2018 SnagR Ltd | כל הזכויות שמורות | הצהרת פרטיות | זמין iOS גם Android